UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL TREBALL FINAL DE GRAU


1. Introducció
2. Requisits per fer la matricula
3. Determinació del tema
4. Els coordinadors i l´assignació del tutor
5. Procés de tutorització i avaluació
6. Composició i funcionament del tribunal
7. Documents de suport
8. Aplicacions informàtiques

1. Introducció
El Treball fi de Grau és una assignatura de quart curs que té com a objectiu la integració dels aprenentatges assolits al llarg de la titulació de grau. Consta de l’elaboració i defensa davant d’un tribunal d’un treball sobre alguna de les àrees d’interès de cada un dels estudis que s’imparteixen a la Fundació Universitària del Bages. Durant el procés, els estudiants comptaran amb el guiatge d’un tutor que els assessorarà per a  la consecució dels objectius fixats en cada cas.

2. Requisits per fer la matricula
Segons l’article 5 de la normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de Grau i Màster de la UAB, “per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d’estudis”. D’aquesta forma, dels 240 crèdits totals dels estudis de grau, cal haver superat 160 crèdits en el moment de matricular-se del TREBALL FINAL DE GRAU, havent aprovat íntegrament el primer curs.

3. Determinació del tema
Cada estudi selecciona aquells eixos temàtics que considera d’interès. Tot seguit, els estudiants proposen treballs inclosos en aquestes temàtiques.  Addicionalment i de manera excepcional, es contempla la possibilitat d’elaborar treballs sobre altres temes, a proposta dels mateixos estudiants, encara que aquesta haurà de ser estudiada i aprovada.

4. Els coordinadors i l’assignació del tutor
Per fer el seguiment i garantir la qualitat del procés del Treball final de Grau hi ha tres figures clau. Per una banda el coordinador que és qui fa el seguiment d’assignació i validació del tema escollit, coordina els tutors i tribunals, supervisa les avaluacions, i si escau, gestiona convenis amb centres o empreses.
Addicionalment pot impartir alguna sessió en grup de caràcter metodològic.
Per altra banda, el tutor és el responsable de guiar els estudiants assignats en tot el procés d’elaboració del Treball final de Grau i d’avaluar-lo, segons el percentatge definit per cada pla d’estudis. Durant el procés, el tutor també haurà d’acomplir amb la tasca de redactar els informes de seguiment de l’estat de desenvolupament del Treball final de Grau. Finalment, el tutor formarà part del tribunal que avaluarà el Treball final de Grau. El tutor és el responsable d’elaborar l’informe final.
Finalment, la figura del revisor, que acompanya al tutor en el procés d'avaluació i seguiment del TFG en moments puntuals determinats per cada tipologia d'estudis, i que formarà part juntament amb el tutor de la composició del Tribunal. El seu objectiu és assessorar i acompañar el procés d'avaluació en el seus moments crítics al tutor, donant suport al tutor en el seguiment del TFG.

5. Procés de tutorització i avaluació
El Treball final de Grau és un treball tutoritzat i que contempla tant el treball supervisat i dirigit pel tutor com, sobretot, el treball autònom de l’estudiant. Al llarg  del seu desenvolupament es produeixen diferents moments d’interacció tutor/revisor/coordinador/alumne. Hi ha un número de tutories obligatòries presencials establertes en què el tutor anirà retornant el treball de l’alumne amb els comentaris pertinents per tal que pugui avançar correctament en el desenvolupament del seu treball i en deixarà evidència a través de la compleció de  les fitxes de seguiment.
Al mateix temps, anirà avaluant el treball al llarg dels diferents moments establerts juntament amb el suport puntual de la figura del revisor. Al final de tot el procés, el tutor complimenta el formulari d’autorització en què s’autoritza o denega a l’alumne a presentar el Treball de Final de Grau. Aquesta autorització estarà també avalada pel beneplàcit del revisor que ha acompanyat el procés de seguiment i avaluació del TFG.
L’avaluació, i els pesos corresponents a cada moment del Treball final de Grau, seran especificats a la guia docent de cada estudi.
La versió final del Treball final de Grau haurà de ser lliurada en format paper (1 exemplar) i en format digital.

6. Composició i funcionament del tribunal
L’alumne/a haurà de presentar i defensar de forma oral i pública el Treball final de Grau davant d’un tribunal format  per tres persones: president, secretari i vocal.  Una d’elles serà el tutor del treball i les altres dues seran persones expertes en la matèria i/o metodología que hauran desenvolupat el seu paper com a revisors del mateix treball. 
Abans del dia de l’exposició dels Treball final de Grau, cada membre del tribunal haurà de fer arribar al coordinador del Treball final de Grau un breu informe sobre els treballs que ha avaluat.
El tribunal arribarà a la qualificació per consens. Si no s’arriba al consens s’aplicarà la mitjana de cada una de les qualificacions individuals atorgades per cada membre.
Cada estudiant disposarà d’un temps màxim de 15 minuts per exposar el seu treball, més 10 minuts addicionals per a preguntes, si escau. Un cop l’alumne hagi exposat el treball, els membres del tribunal podran plantejar les preguntes, suggeriments o aclariments que considerin oportuns.  Posteriorment  l’alumne haurà de sortir de l’aula perquè el tribunal pugui deliberar i qualificar l’exposició d’acord amb els criteris establerts, i tot seguit, realitzar l’acta corresponent.
L’exposició es podrà fer en català, castellà o anglès i pot anar acompanyada de material audiovisual de suport, si es considera oportú.

7. Documents de suport
Hi ha un document específic per al treball de fi de grau de cada titulació (Guia docent del Treball final de Grau) on es concreta detalls i calendari per cada cas.
La Normativa sobre presentació de treballs de la Fundació Universitària del Bages és un document general on es concreten les característiques formals que ha de reunir el document escrit.

8. Aplicacions informàtiques
El seguiment i avaluació del Treball final de Grau es farà mitjançant l’Aula Virtual de Treball de Fi de Grau (de cada titulació). Aquest espai conté la documentació general per desenvolupar el Treball final de Grau i és el lloc s’efectuen les diferents entregues estipulades i l’entrega final del document.
En aquesta aula hi tenen accés els diferents tutors, revisors i el coordinador de TFG.
Al gestor de qualificacions, el coordinador configurarà els pesos de l’avaluació del TFG. Els diferents tutors li comunicaran les notes dels seus tutoritzats i és el responsable de fer-les públiques en el moment convingut.

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.