UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

ÒRGANS UNIVERSITARIS

 

Comitè de direcció
És el consell de direcció que assiteixi al Director/a general en el desenvolupament de les seves competències, i està constituït pel director/a general, adjunt/a a direcció general, gerent, degans/es, director/a del CIFC, director/a de la Clínica Universitària, Responsable de comunicació i màrqueting i secretària de direcció general.

Comissió de qualitat
La Comissió de qualitat és responsable de desenvolupar les línies estratègiques en temes de qualitat que es defineixen a Comitè de direcció, i de  debatre, analitzar, revisar i fer propostes de millora dels diferents processos de la universitat. La seva composició transversal amb membres responsables dels diferents departaments i serveis permet fer arribar els criteris i principis de qualitat a tots els àmbits de la universitat. La presedeix el director/a de qualitat i serveis acadèmics i en formen part gerència, degans/nes, direccions d´estudis, direcció de la Cínica Universitària, direcció del CISARC, responsable de comunicació i màrqueting, responsable de gestió acadèmica, responsable de gestió econòmica, responsable de sistemes d´informació, responsable de serveis generals, un representant del professorat, un representant de l´alumnat i la secretària de qualitat.

Comissió de Formació Contínua
La Comissió de Formació contínua és responsable de definir  l´oferta del Centre Internacional de Formació contínua i de gestionari vetllar per la qualitat dels programes formatius.Està formada per el director/a del CIFC, el/la responsable del CIFC, coordinador/a del CIFC, el director/a de qualitat, degans/es, directors/es dels estudis i secretària del CIFC.

Comissió d´intercanvis
La Comissió d´intercanvis és responsabled´impulsar i dinamitzar la mobilitat entre la comunitat universitària, i de gestionar els diferents programes de mobilitat tant a niivell estatatl com internacional. En formen part el responsable d´intercanvis, els coordinadors d´intercanvis de cada titulació i el secretari/ària d´intercanvis.

Claustre
És l´òrgan de debat i participació sobre les línies generals d´actuació acadèmica de la Universitat. Presidit pel rector, té com a objectiu principal assegurar la informació i la implicació del conjunt de membres de la Universitat en el seu procès de desenvolupament.

Consell d´estudiants
Els alumnes del Campus Manresa formen part del Consell d´estudiants de la UVIC-UCC. És l´òrgan de màxima representació dels estudiants. Treballa per millorar la qualitat d´estudis i serveis de la universitat i vetlla pels drets i deures dels estudiants.

Síndic de greuges
La Sindicatura de Greuges de la UVIC-UCC és l´òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l´alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d´administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d´exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

ÒRGANS UNIVERSITARIS A NIVELL DE FACULTAT

Consell assessor de Facultat
El Consell assessor assessora les Facultats en el desplegament d´accions estratègiques i fomenta la vinculació dels estudis amb l´àmbit professional, social i de transferència de coneixement. Està presidit  pel regidor/a de l´Ajuntament de Manresa, designat per l´alcalde o alcaldessa, i en formen part el degà/na (secretari/ària), les direccions de les titulacions, el responsable del Centre Internacional de Formació Contínua, la direcció d´innovació docent i recerca i les persones externes que es cregui convenients.

Consell de Facultat
El Consell de Facultat delibera, assessora i realitza propostes d´actuació a l´àmbit propi de la Facultat. Està presidit pel director general de la Fundació Universitària del Bages i en formen part el degà/na (secretari/ària), els directors de les titulacions, dos representants de la Facultat, dos representants dels estudiants i un representant del PAS.

Junta de Facultat
La Junta de Facultat estableix els objectius anuals de la Facultat a partir de les directrius estratègiques de la FUB i la Universitat; aprova la proposta de noves titulacions o de modificacions de titulacions existents; unifica criteris organitzatius, procediments i de gestió per als diferents estudis ; debat i analitza les dades i els indicadors dels graus, i fa propostes de millora; vetlla per la qualitat dels programes formatius d´acord amb les directrius del centre i tracta tots aqueslls temes que siguin d´interès per a la Facultat. Està presidida pel degà/ana i en formen part les direccions dels estudis i la direcció de la Clínica universitària.

Junta d´estudis
Cada estudi de grau compta amb una Junta d´estudis que té com a funcions principals informar sobre les decisions preses pels òrgans de govern; tractar els temes d´interès per al funcionament i la gestió diària dels estudis; coordinar els diferents cursos del grau, el sistema de pràctiques i de treball final de grau; debatre i analitzar les dades d´avaluació de la docència dels estudis i el rendiment acadèmic de l´alumnat; vetllar per la qualitat de la titulació i fer les propostes de millora que correspongui. Presideix la Junta d´estudis el director/a dels estudis i en forma part l´equip docent de la titulació.

Junta de professorat de la titulació
Cada estudi de grau compta amb una Junta de professorat de la titulació que avalua el desenvolupament del semestre que finalitza; debat i analitza els resultats acadèmics de l´alumnat; tracta aspectes organitzatius i de funcionament i gestió diària dels estudis; i vetlla per la qualitat de la docència que s´imparteix. La presideix la direcció dels estudis, i en formen part els adjunts a càrrecs, si escau, els coordinadors i el professor que imparteix docència.

Junta de delegats de la titulació
Cada estudi de grau compta amb una Junta de delegats de la titulació formada pel degà/na, la direcció dels estudis, els adjunts a càrrec, si escau, i els delegats de cada curs de la titulació. En aquestes reunions, l´equip de direcció dels estudis informa els delegats dels diferents aspectes dels estudis, de la Facultat, de la Fundació Universitària del Bages i de la Universitat, en general. Per la seva part, els delegats exposen a la direcció de la titulació el seu punt de vista sobre el funcionament dels estudis, resolen dubtes i informen de possibles incidències o queixes tant pròpies com dels companys de curs.

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.